Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.
  2. Een bestelling is slechts bindend indien ze door VIRTUAR uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 5 werkdagen na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.
  3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door VIRTUAR op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van VIRTUAR te vergoeden.
  4. De koper dient het geleverde eindproduct onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan VIRTUAR worden gemeld. Na die termijn staat VIRTUAR enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de eindproducten inmiddels niet werden verwerkt en voor zover VIRTUAR de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt VIRTUAR uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
  5. Het eindproduct wordt geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. VIRTUAR is een zelfstandig verdeler van Matterport goederen en diensten. Het eindproduct geleverd door VIRTUAR  blijft eigendom van Matterport Inc, ook na de volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten door de koper. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten van VIRTUAR of bij wanbetaling door de koper van de overeengekomen hostingkosten, behoudt VIRTUAR zich het recht de geleverde eindproducten offline te halen. Bij stopzetting van de bedrijfsactiviteiten verplicht VIRTUAR zich ertoe de koper hiervan op de hoogte te stellen ten laatste 90 dagen voor het offline halen van de geleverde eindproducten.  Niettemin zullen de risico’s van verlies of de vernietiging van het verkochte eindproduct integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het eindproduct.
  6. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is VIRTUAR niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de VIRTUAR is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan  VIRTUAR worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. VIRTUAR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
  7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 20 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft VIRTUAR het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft VIRTUAR het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen gebracht worden.